60 godina DaNS-a

/

60 Years of DaNS

Na prostoru gde je u poslednjih 120 godina najdugovečnije državno i društveno uređenje trajalo 46 godina (FNRJ+SFRJ), 60. rođendan jedne strukovne organizacije sa pravom budi ponos svakog arhitekte sa područja Novog Sada i Vojvodine. Uspevajući da u različitim društvenim okolnostima kontinuirano postoji i funkcioniše, DaNS je pokazao sposobnost rezilijentnosti, ali i konstantnosti u promovisanju dobre arhitektonske prakse i očuvanja integriteta struke.

Društvo arhitekata Novog Sada je osnovano 1. jula 1960. godine iz lokalne produžnice Saveza arhitekata Vojvodine. Prvobitno je nosilo naziv Društvo arhitekata Sreza Novi Sad (DaNS), da bi današnje ime dobilo 1965. godine. Ova strukovna organizacija je ubrzo, zahvaljujući obimu svojih aktivnosti, postala dominantno strukovno udruženje arhitekata na području Vojvodine, te je takvu ulogu zadržalo i do danas. Ove aktivnosti su imale i javni karakter, počev od prvog javnog razgovora 1961. i prve izložbe 1962. godine.

Pored izlagačke, najprepoznatljivija delatnost DaNS-a je bila i izdavačka delatnost, posebno zahvaljujući časopisu DaNS koji izlazi od 1982. godine. Od većih izložbi i javnih dešavanja, ovo društvo je organizovalo Dane arhitekture Jugoslavije 1984. godine, a od 1993. redovno organizuje godišnji Salon arhitekture i Dane arhitekture. DaNS od 1994. godine redovno dodeljuje Tabakovićevu nagradu za arhitekturu kao najznačajnije priznanje za arhitektonsko stvaralaštvo. DaNS je po osnivanju postao redovan partner grada u raspisivanju arhitektonskih i urbanističkih konkursa.

Iako je od 2011. godine DaNS zakonom definisan kao udruženje građana, njegovo dugotrajno i konstantno bavljenje strukom dokazuje da je Društvo arhitekata Novog Sada institucija bez koje nije moguće zamisliti arhitektonsku scenu, ne samo Novog Sada, već i regiona.

Smatramo da je ovaj 60. rođendan dobra prilika da jedan od najznačajnijih događaja koje organizuje DaNS po prvi put bude realizovan u digitalnom prostoru i na taj način otvori novu epohu u budućem delovanju Društva.

In a space where the most long-lasting state and societal organization lasted for 46 years (FPRY+SFRY), the 60th birthday of a professional organization rightly evokes pride in every architect from the territory of Novi Sad and Vojvodina. By succeeding in continually existing and functioning in different societal circumstances, DaNS has shown resilience, but also a constancy in promoting the good architectural practice and preserving the integrity of the profession.

The Association of Novi Sad architects was founded on July 1st 1960 from the local extension of the Alliance of Vojvodina architects. Primarily, it was called the Association of architects Srez Novi Sad (DaNS), while getting its current name in 1965. Shortly after, this professional organization became the dominant professional association of architects in Vojvodina, thanks to the extent of its activities. Thus, it has kept this role throughout its existence. These activities have also been public, starting with the first public talk in 1961 and the first exhibition in 1962.

Apart from exhibitions, the most recognizable activity of DaNS has been publishing, especially thanks to the magazine DaNS which has been around since 1982. In terms of bigger exhibitions and public events, this Association has organized the Yugoslavia Days of Architecture in 1984 and has regularly held the yearly Salon of Architecture and Days of Architecture since 1993. Since 1994, it regularly awards the Tabaković award for architecture, which is the most significant acknowledgment for architectural creativity. DaNS became the city’s regular partner in announcing architectural and urban calls.

Although DaNS has been legally defined as a citizens’ Association since 2011, it’s long-lasting and constant dealing with and taking part in the profession proves that the Association of Novi Sad architects is an institution without which it is impossible to imagine the architectural scene, not only of Novi Sad but of the entire region.

We feel that this 60th birthday is a good opportunity for one of the most significant events that DaNS organizes to be realized in a digital space for the first time and thus opens a new era in the future work of the Association.